Railroad - KE2013

Kansas & Oklahoma short line train parked near South Hutchinson, Kansas