Amtrak Train Rides - KE2013

Sunrise near Pierceville, Kansas

sunrise