Amtrak Train Rides - KE2013

Elegant ceramic tile work - San Diego Santa Fe Depot