St Charles, Missouri - KE2013

Clock along Main Street

clock