St Charles, Missouri - KE2013

House along Main Street

house