Lake Scott State Park - KE2013

Lake Scott near Steele Mansion