Pottawatomie County Dirt - KE2013
St Joseph Catholic Church in Flush Kansas, built 1901.

St Joseph Catholic Church in Flush Kansas, built 1901.

catholicchurch