Marshall County Dirt - KE2013
Civil War emblem on grave at Barrett Cemetery

Civil War emblem on grave at Barrett Cemetery

cemetery